สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลแม่สลองใน
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขตการปกครอง
สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตบริเวณติดกับตำบลเทอดไทย ตำบลแม่สลองในตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 52 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง,
ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศรีค้ำ และตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สหภาพเมียนมาร์
ถนนสายหลัก
เป็นถนนลาดยางอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4206ป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ถึงบ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง ระยะทาง 72 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 269.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1683,313 ไร่
เขตการปกครอง
ตำบลแม่สลองในแบ่งการปกครองออกเป็น 26 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก NC๖๗๘๓๘๙
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผึ้ง NC๗๐๗๓๖๗
หมู่ที่ 3 บ้านอาแหม NC๖๙๔๓๐๘
หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ NC๔๙๐๕๒๒
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ NC๗๒๙๓๖๕
หมู่ที่ 6 บ้านผาเดื่อ NC๗๗๙๓๐๓
หมู่ที่ 7 บ้านแสนใจ NC๗๙๑๓๔๑
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้าน NC๘๐๒๓๖๕
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหยวกป่าโซ NC๖๐๖๓๙๕
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหก NC๖๔๕๓๕๕

หมู่ที่ 11 บ้านมะหินกอง NC๖๖๓๓๖๓
หมู่ที่ 12 บ้านพะน้อย NC๖๖๗๓๙๖
หมู่ที่ 13 บ้านต้นม่วง NC๗๒๘๓๓๘
หมู่ที่ 14 บ้านเล่าลิ่ว NC๖๑๘๔๒๐
หมู่ที่ 15 บ้านอาแหละ NC๖๔๕๓๙๗
หมู่ที่ 16 บ้านจะคำน้อย NC๗๒๒๓๕๕
หมู่ที่ 17 บ้านห้วยโย NC๗๔๙๓๕๗
หมู่ที่ 18 บ้านห้วยหมาก NC๖๐๑๓๖๑
หมู่ที่ 19 บ้านแม่แสลป NC๗๓๖๓๒๕
หมู่ที่ 20 บ้านนาโต่ NC๕๘๘๔๔๒
หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ NC๕๖๙๔๓๔
หมู่ที่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา NC๗๙๑๓๕๑
หมู่ที่ 23 บ้านสันมะเค็ด NC๕๓๘๔๘๙
หมู่ที่ 24 บ้านสามแยกอีก้อ NC๗๔๕๓๐๕
หมู่ที่ 25 บ้านมอล่อง NC๖๖๗๓๔๘
หมู่ที่ 26 บ้านห้วยกระ NC๕๖๕๔๔๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในเมื่อเดือน มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปของตำบลแม่สลองในเป็นภูเขาโดยมีแหล่งชุมชนตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำสำคัญต่างๆ เช่น แม่น้ำคำ แม่น้ำห้วยหยวก แม่น้ำห้วยหก แม่น้ำแม่สะแลป โดยส่วนใหญ่พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนทั้งหมด มีถนนทางหลวงชนบท ตัดผ่านจากปากทางแม่สลองถึงสามแยกอีก้อผ่านไปถึงบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย จะแยกไปสิ้นสุดที่บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน
แห่ลงน้ำที่สำคัญได้แก่
แม่น้ำคำ น้ำห้วยหยวก น้ำห้วยหมาก น้ำห้วยหก ซึ่งเป็นลำน้ำในการอุปโภคและใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่สร้างประปาภูเขาให้ชาวบ้านไว้ใช้ตลอดปี
จำนวนประชากร
ข้อมูลทะเบียนราษฎร ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่สลองในมีประชากรจำนวน รวมทั้งสิ้น 25,247 คน แยกเป็นชาย 12,280 คน เป็นหญิง 12,956 คน ( ณ พฤษภาคม 2555 )
 
สภาพทางเศรษฐกิจทั่วไป
อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวน ค้าขาย หัตถกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับจ้างทั่วไป
หน่วยงานธุรกิจในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
-ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 17 แห่ง
-โรงสีขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง
-โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 53 แห่ง
-เกสเฮาส์ จำนวน 1 แห่ง
 
สภาพทางสังคม
การศึกษา
-โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 12 แห่ง
-โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 แห่ง
-ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จำนวน 14 แห่ง
-ศูนย์ฝึกอาชีพชายแดน จำนวน 2 แห่ง
- วิทยาลัยเกษตร จำนวน 1 แห่ง
-โรงเรียนสอนภาษาจีน จำนวน 4 แห่ง
-องค์กรนานาชาติแพลน จำนวน 1 แห่ง
-วนอุทยาน จำนวน 1 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-วัดสำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง
-ศาลเจ้าแม่กวนอิม จำนวน 2 แห่ง
-โบสถ์คริสต์ โปรเตสแตนต์ จำนวน 26 แห่ง
-มัสยิด จำนวน - แห่ง
การสาธารณสุข
-โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง
-สถานีอนามัย จำนวน 4 แห่ง
-สาธารณสุขชุมชน จำนวน 26 แห่ง
-อัตราการมีและการใช้ส้วมราด 98.50%
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตำรวจ จำนวน 2 แห่ง
-โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง-แม่จัน (พ.ม.พ.) จำนวน 1 แห่ง
-หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ชายแดน ปชด. จำนวน 1 แห่ง
-หน่วยปฏิบัติการทหารพรานหัวแม่คำ จำนวน 1 แห่ง
 
บริการพื้นฐาน
การคมนาคม
-มีถนนลาดยางจากอำเภอแม่จันถึงบ้านหินแตก และจากที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง ถึงหมู่บ้านหินแตกเป็นสายหลักนอกจากนี้ยังมีถนนดินลูกรังไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลเป็นส่วนใหญ่

การโทรคมนาคม
-ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต - แห่ง
-โทรศัพท์สาธารณะทางไกล จำนวน 15 แห่ง

การไฟฟ้า
-หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 24 แห่ง
-หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2 แห่ง

 
ลำห้วย 5 สาย คือ
-แม่น้ำคำ
-แม่น้ำห้วยหมาก
-แม่น้ำห้วยหยวก
-แม่น้ำห้วยหก
-แม่น้ำแม่สะแลป

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-ฝาย จำนวน 30 แห่ง
-บ่อน้ำตื้น จำนวน 6 แห่ง
-ประปาภูเขา จำนวน 12 แห่ง

มวลชนจัดตั้งขึ้น
-ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 500 คน
-ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 120 คน
-อปพร. 3 รุ่น จำนวน 350 คน
 
 นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างสมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่สลองใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
» ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
» แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (สำนักงานปลัด)
» แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กองคลัง)
» แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กองการศึกษา)
» แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กองช่าง)
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอืนๆ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค 61 - 31 มี.ค 62
» แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
» แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
» แผนการใช้จ่ายเงิน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563
» แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563
» แผนการใช้จ่ายเงิน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563
» แผนการใช้จ่ายเงิน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1ต.ค 62 - 30 มิ.ย. 63)
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสามปี
» แผนพัฒนาสามปี 2559
» แผนพัฒนาสามปี 2560
» แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่1
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 2
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 3
» แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
» แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงาน
» ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ประจำปีงบประมาณ 2560
» แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
» การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี 2562
» แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานประชุมสภาฯ
» บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2562
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2562
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2562
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2562
» บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2562
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
» เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» แผ่นพับเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
» คู่มือประชาชน อบต.แม่สลองใน
» แบบฟอร์มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
» ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
» แบบฟอร์มปรับพื้นที่
» แบบขอความช่วยเหลือ
» แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
» แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
» แบบคำร้องทั่วไป
» คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่สลองใน
» ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
» พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
» พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ อบต.แม่สลองใน
» นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี อบต.แม่สลองใน
» แผ่นพับสิทธิการลา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปี 2562
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ประจำปี 2562
» ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.แม่สลองใน
» ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สลองใน
» คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.แม่สลองใน
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» คำแถลงนโยบาย นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล 9 พ.ย. 2555
» แผ่นพับการดูแลและการป้องกันตนเอง จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
» อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ระเบียบ-กฏหมาย
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ตลาด
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
ตรวจสอบภายใน
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 934177 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft