ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 313 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 8 หน้า

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน (ส.ถ. 1/1)
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:39:08)
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน (ผ.ถ. 1/1)
( 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:33:58)
 
ประกาศผลการลดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 กันยายน 2021 เวลา 22:43)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 22 กันยายน 2021 เวลา 09:38:21)
 
รู้ทันป้องกันฝุ่น PM2.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำสปอร์ดโฆษณา เรื่อง รู้ทันป้องกันฝุ่น PM2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ( 13 กันยายน 2021 เวลา 13:20:38)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 15 อัตรา
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 25 สิงหาคม 2021 เวลา 11:30:14)
 
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ( 09 สิงหาคม 2021 เวลา 09:18)
 
การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน 15 วัน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 23 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ( 03 สิงหาคม 2021 เวลา 14:25:28)
 
เรียกประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 ( 27 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:23)
 
ประกาศ ผลการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 13 กรกฏาคม 2021 เวลา 15:21:21)
 
การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564)รอบ 2 ( 08 กรกฏาคม 2021 เวลา 10:32:18)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:50:08)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 23 มิถุนายน 2021 เวลา 15:03:59)
 
คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 17 มิถุนายน 2021 เวลา 15:37)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ( 17 มิถุนายน 2021 เวลา 10:51:12)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
รายละอียดตามประกาศที่แนบมา ( 17 มิถุนายน 2021 เวลา 10:49:43)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ
( 11 มิถุนายน 2021 เวลา 15:34)
 
แผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.แม่สลองใน ( 10 มิถุนายน 2021 เวลา 16:30:18)
 
เรียกประชุมสมาชิกสภาอบต.แม่สลองใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564
เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564 ( 10 มิถุนายน 2021 เวลา 13:53:49)
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
( 01 มิถุนายน 2021 เวลา 14:50)
 
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ( 31 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:12:31)
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผช.จพง.พัฒนาชุมชน)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:20:12)
 
แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ( 19 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:17)
 
การประชุมจัดทำแผนชุมชน
ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ให้ชุมชนประชุมกันเพื่อเสนอความต้องเพื่อจัดทำแผนชุมชน และเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป ( 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 11:16:13)
 
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
30 เมษายน 2564 อบต.แม่สลองใน ร่วมกับปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน/เหตตุรำคาญ โดยมีคู่กรณีและ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมด้วย ณ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน ( 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 11:00:57)
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วย พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ นักเรียน ประชาชน ตำบลแม่สลองใน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในอันที่จะรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:13:54)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 30 เมษายน 2021 เวลา 10:45:14)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2564
รายละอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 23 เมษายน 2021 เวลา 22:28:39)
 
ประกาศ เรื่อง การยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด (358 รายการ)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 20 เมษายน 2021 เวลา 10:12:25)
 
ประกาศ เรื่อง การยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด (5 รายการ)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 เมษายน 2021 เวลา 15:36:59)
 
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 เมษายน 2021 เวลา 11:30:41)
 
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน 358 รายการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 เมษายน 2021 เวลา 11:26:35)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 มีนาคม 2021 เวลา 15:54:22)
 
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 มีนาคม 2021 เวลา 12:01:36)
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฏหมาย ผ่านสีอออนไลน์
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 19 มีนาคม 2021 เวลา 10:09:30)
 
นัดประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
( 12 มีนาคม 2021 เวลา 11:19)
 
เรียกประชุมสมาชิกสภาอบต.แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2564
( 10 มีนาคม 2021 เวลา 11:18)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 มีนาคม 2021 เวลา 13:44:45)
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ ( 05 มีนาคม 2021 เวลา 11:13:43)
 
เชิญชวนผู้ติดต่อหรือรับบริการ หน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน (ITA)
เชิญชวนผู้ติดต่อหรือรับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) เพียงสแกน QR Code เพื่อประเมิน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ ita.nacc.go.th ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ( 02 มีนาคม 2021 เวลา 14:01:25)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1878237 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft