บุคลากร อบต.แม่สลองใน
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)

นางสาวอัมพร หัสมณีนิล
ครู
ศพด.บ้านหินแตก 053-160312
นางสาวทิพพาพร แซ่ว่าง
ครู
ศพด.บ้านห้วยผึ้ง 053-160509
นางรุ่งนภา มั่นอ่วม
ครู
ศพด.บ้านป่าคาใหม่ 053-160585
นางธิดา วิชาทยานนท์
ครู
ศพด.บ้านอาแหม 053-160586

นางสาววรรณี หน่อแสง
ครู
ศพด.บ้านสามสูง 053-160668
นายธนู ศรีมา
ครู
ศพด.บ้านหัวแม่คำบน 053-160906
นางวิไลพร ปรีชาสกุลพงศ์
ครู
ศพด.บ้านผาเดื่อ 053-160942
นายวิจิตร จือเต๊าะ
ครู
ศพด.บ้านห้วยหก 053-160355

นางจันทร์ทิพย์ ธารากรทิพย์
ครู
ศพด.บ้านมะหินกอง 053-160364
นางวัชราภรณ์ มาเยอ
ครู
ศพด.บ้านต้นม่วง 053-160410
นางสาวจินตนา มาเยอะ
ครู
ศพด.บ้านเล่าลิ่ว 053-160418
นางสาวกัญญาภัทร มาเยอะ
ครู
ศพด.บ้านแม่สะแลป 053-160440

นางสาวอริสรา จูเปาะ
ครู
ศพด.บ้านนาโต่ 053-160450
นายอาชีระ วิชาทยานนท์
ครู
ศพด.บ้านโป่งไฮ 053-160469
นางปู่ก่า วิชาทยานนท์
ครู
(ศพด.บ้านแสนใจพัฒนา) 053-160494
นางสาวธัญวรัตน์ อยู่ฤา
ครู
ศพด.บ้านสามแยกอีก้อ 053-160367

นางสาวนุศรา มาเยอะ
ครู
ศพด.บ้านห้วยกระ 097-9944899

นางสาวลักขนา แซ่เติ๋น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหินแตก 053-160312
นางประภัสสรา วิทยาชัยสกุล
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านหินแตก 053-160312
นางสาวจิรพร แซ่ฟุ้ง
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านหินแตก 053-160312
นางสาวศิรินกรณ์ สุยะ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านหินแตก 053-160312
นางอาภาพร คำแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านหินแตก 053-160312

นายนันทวัฒน์ บุญรัตนโชค
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านอาแหละ 053-160471
นางสาวสุนีย์ อ่องเงิน
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านห้วยผึ้ง 053-160509
นางสาวจันทร์แปง ดวงติ๊บ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านห้วยผึ้ง 053-160509
นางสาวลักขิกา ลาภประเสริฐโสภณ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านห้วยผึ้ง 053-160509
นางรัชนงค์ บุตรแสนใจ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านห้วยผึ้ง 053-160509

นาฃสาวชนาธิป ใจการุณเลิศดี
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านห้วยผึ้ง 053-160509
นางสาวสุนันท์ วิเศษสิทธิ์ศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านป่าคาใหม่ 053-160585
นางสาวสุภา วิเศษศรีวิโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านสามสูง 053-160668
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหัวแม่คำบน 053-160906
นางธาดารัตน์ จันธิพานิชย์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านหัวแม่คำบน 053-160906

นางสาวชมพู เที่ยงธรรม
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหัวแม่คำบน 053-160906
นางสาวนันทรา ปรีชาสกุลพงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านผาเดื่อ 053-160942
นางสาวสุมาลี วิเศษศรีวิโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านผาเดื่อ 053-160942
นางชวิสา ภัคดีพรเลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านห้วยหยวกป่าโซ 053-160944
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์เมืองแล
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านห้วยหยวกป่าโซ 053-160944

นางสาวอรพิมล โชคถาวรกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านห้วยหก 053-160355
นางสาวมาทินี หมื่อแล
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านมะหินกอง 053-160364
นายภานุวัฒน์ อาหยิ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านเล่าลิ่ว 053-160418
นางสาวนริสรา อินลง
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านเล่าลิ่ว 053-160418
นางสาวนิวาริน มาเยอะ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านแม่สะแลป 053-160440

นางสาวจันทร์เพียร แก้วดา
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านนาโต่ 053-160450
นางสาวธารทิพย์ คำจัง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านนาโต่ 053-160450
นางนารี รักแสนเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งไฮ 053-160469
นางวิไลวรรณ แก้วน้ำคำ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านโป่งไฮ 053-160469
นางสาวราตรี อยู่ลือ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งไฮ-เสาะใส 053-160490

นางสาวธิดา ยูลึ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านโป่งไฮ-เสาะใส 053-160490
นางสาวกัญญา เยอเบาะ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโป่งไฮ-เสาะใส 053-160490
นางสาวธิชารัตน์ วีระวัฒน์พงศธร
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านแสนใจพัฒนา 053-160494
นางสาวอลิษา สิริรัตนอุดมทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้าน(ห้วยส้านใหม่) 053-160652
นางสาวทิวา เยอเบาะ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้าน(ห้วยส้านเก่า) 053-160520

นางสาววิไล เชอหมื่น
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้าน(ห้วยส้านเก่า) 053-160520
นางสาวรัศมี มาเยอะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสันมะเค็ด
นายกำจร ฤกษ์ทวีทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านสันมะเค็ด 095-6840259
นางสาวอติกันต์ มาเยอะ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสันมะเค็ด
นางสาวจิดาภา สุชานันกุล
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสันมะเค็ด

นางสาวทิพวรรณ เชอหมื่อ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านม่อล่อง 053-160823
นายจำนอง เชอหมื่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านห้วยกระ
นางสาวเกษราภรณ์ อาเคอ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านห้วยกระ

นางสาวพรรณวิสา ดวงติ๊บ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
053-730322 ต่อ 105
นางสาวโยศิกานต์ อามอ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
053-730322 ต่อ 105
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1878238 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft