วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
1 วิสัยทัศน์ ( Vision )
“ พัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ”
ความหมาย
1) ประชาชนมีความรู้ หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน เด็กวัยเรียนทุกคนเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาภาคบังคับ
2) สุขภาพอนามัยดี หมายถึง ประชาชนในพื้นที่มีร่างกาย พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
3) การคมนาคมสะดวก หมายถึง มีถนนคอนกรีตในพื้นที่ในการเดินทาง ได้สะดวกปลอดภัย ติต่อสื่อสารกันสะดวกและรวดเร็ว
4) กระจายรายได้ให้ประชาชน หมายถึง พัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้สร้างรายได้แก่ครอบครัวอย่างพอเพียง และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่
5) ดำรงชนเผ่า หมายถึง อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า อันได้แก่ จีน, ไทยใหญ่, อาข่า, ลีซอ, ลาหู่ , เมี่ยน , ไทยเขิน ให้สืบทอดประเพณีดั้งเดิมเพื่อคนรุ่นหลัง
6) ไร้ปัญหาทางสังคม หมายถึง ชุมชนในพื้นที่แม่สลองในอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันอย่างสงบ ไม่มีความขัดแย้งทางเผ่าพันธุ์
7) อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านให้สืบทอดสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม แก่คนรุ่นหลัง
8) ทรัพยากรอยู่คู่บ้านตลอดไป หมายถึง ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ และปกป้องผืนป่าให้มีสภาพที่ดีขึ้น
2 พันธกิจ ( Mission ) หรือภาระหน้าที่
1) ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
3) พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
4) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โครงสร้างและระบบงานที่ยืดหยุ่น โครงสร้างการบริหารที่ราบเรียบมีขนาดเล็ก
5) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6) ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
7) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม บทบาท ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
9) พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง
3 วัตถุประสงค์ ( Objective )
1) เพื่อให้ อบต. มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2) เพื่อให้มีระบบบริการที่ทันสมัย
3) เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีในงานของ อบต.
4) เพื่อให้เป็นองค์การที่มีรูปแบบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพภายนอก สนองตอบความต้องการของผู้บริการ/ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเสมอภาค
5) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง อยู่ดี มีสุข
7) เพื่อสร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กวัยเรียนและผู้ใฝ่ศึกษาเรียนรู้
9) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการเพิ่มพูน ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานของ อบต.
4 กลยุทธ์ ( Strategy )
1) ให้มีการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2) ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน อบต.
3) ใช้เทคโนโลยีในการบริการ
4) สร้างค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การที่มีจริยธรรม คุณธรรมร่วมของ อบต.
5) ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว
6) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
7) นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) จัดสรรและให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา จัดทำหรือร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน
9) ให้มีระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การขจัดปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
1) การสร้างงาน เพิ่มรายได ้ และลดรายจ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
2) ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายแห่งรัฐ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพฒั นาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
1) งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบา รุงรักษาเส้นทางคมนาคม
2) งานก่อสร้าง พฒั นาแหล่งน้า และปรับปรุงคุณภาพน้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
3) งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบา รุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2) จัดต้ัง ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวยัเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
3) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวฒั นธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒั นาและแกไ้ขปัญหาสังคม
5) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6) ส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน
7) ส่งเสริมการกีฬาและนนั ทนาการ
8) งานสังคมสงเคราะห์ การแกไ้ขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผสูู้งอายแุ ละผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
9) งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 การพฒั นาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) พฒั นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษอ์ยา่ งเป็นระบบและยงั่ ยนื

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 การอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอ้ ม
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ รัก หวงแหน และใชท้ รัพยากรธรรมชาติอย่า่งรู้คุณค่า
2) กา หนดเขตพ้ืนที่ใชป้ ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่ งเหมาะสม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
3) เพิ่มพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ทรัพยากรป่าไมแ้ละแหล่งตน้ น้า ลา ธาร
4) วางแผนและบริหารจดัการน้า อยา่ งเป็นระบบ
5) งานป้องกนัและเฝ้าระวงั

ยุทธศาสตร์ท ี่ 6 การพัฒนาไปสู่องคก์ ารสมยัใหม่
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
2) พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
3) เปิดช่องทางการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่ งกวา้งขวาง
4) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
5) สร้างวฒั นธรรมองคก์ ารที่มีจริยธรรม ป้องกนัการทุจริตคอรัปชนั่
6) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการให้บริการ
 
 นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างสมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่สลองใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
» ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
» แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (สำนักงานปลัด)
» แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กองคลัง)
» แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กองการศึกษา)
» แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กองช่าง)
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอืนๆ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค 61 - 31 มี.ค 62
» แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
» แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
» แผนการใช้จ่ายเงิน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563
» แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563
» แผนการใช้จ่ายเงิน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563
» แผนการใช้จ่ายเงิน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1ต.ค 62 - 30 มิ.ย. 63)
» งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสามปี
» แผนพัฒนาสามปี 2559
» แผนพัฒนาสามปี 2560
» แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่1
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 2
» บันทึกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 3
» แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
» แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงาน
» ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ประจำปีงบประมาณ 2560
» แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
» การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี 2562
» แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานประชุมสภาฯ
» บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2556
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2558
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2559
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2560
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2561
» บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2562
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2562
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2562
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2562
» บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2562
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
» เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» แผ่นพับเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
» คู่มือประชาชน อบต.แม่สลองใน
» แบบฟอร์มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
» ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
» แบบฟอร์มปรับพื้นที่
» แบบขอความช่วยเหลือ
» แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
» แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
» แบบคำร้องทั่วไป
» คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่สลองใน
» ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
» พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
» พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ อบต.แม่สลองใน
» นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี อบต.แม่สลองใน
» แผ่นพับสิทธิการลา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปี 2562
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ประจำปี 2562
» ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.แม่สลองใน
» ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สลองใน
» คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.แม่สลองใน
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» คำแถลงนโยบาย นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล 9 พ.ย. 2555
» แผ่นพับการดูแลและการป้องกันตนเอง จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
» อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ระเบียบ-กฏหมาย
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ตลาด
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
ตรวจสอบภายใน
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 934181 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft