ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
ทีมงานกองช่างออกซ่อมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณบ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 และบ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14
งานส่งเสริมการเกษตรได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหรือกลุ่มชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9
งานป้องกันออกปรับถนนบริเวณบ้านพะน้อย บ้านมะหินกอง บ้านห้วยหยวก และบ้านเล่าลิ้ว เนื่องจากมีฝตตกติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เกิดดินสไลด์ลงมาทับถนนของชาวบ้าน
รองนายกสมชาย รองนายกบุญชัย ประธานสภาวรวุธ กับเจ้าหน้ากองช่าง อบต.แม่สลองใน ได้ออกตรวจพื้นที่ ถนนและทางถนนข้ามแม่น้ำมอล่องเชื่อมกับบ้านห้วยผึ้ง
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมกับทีมงานกองช่างและงานป้องกันลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่.4 เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโ
โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนปาร์คอิน
รองนายก สมชาย ดวงติ๊บ และรองนายกบุญชัย ชัยจอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ออกตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผาเดื่อ และ หมู่ที่ 24 บ้านสามแยก
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
( 21 กรกฏาคม 2022 เวลา 13:42:03)
 
การประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะ
( 21 กรกฏาคม 2022 เวลา 13:35:16)
 
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 รอบที่ 2
( 18 กรกฏาคม 2022 เวลา 11:12:21)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ
( 18 กรกฏาคม 2022 เวลา 08:59:03)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
( 24 มิถุนายน 2022 เวลา 14:21:10)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว หมู่27 บ้านหินคำ
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 16:31)
 

แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่23 บ้านสันมะเค็ด
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 16:31)
 

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่16 บ้านจะคำน้อย
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 16:31)
 

แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่4 บ้านหัวแม่คำ
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 16:31)
 

แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่5 บ้านห้วยมุ
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 16:30)
 

ประกาศ เปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2022 เวลา 14:27:43)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านหินแตก
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2022 เวลา 14:26)
 

รายงานการบันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไตรมาส 3
( ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2022 เวลา 10:42:43)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
( ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2022 เวลา 09:20:19)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน 2565
( ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2022 เวลา 16:05:59)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1802267 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft