ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า
ปลูกต้นซากุระพันธุ์ญี่ปุ่นไต้หวันแบบทาบกิ่ง
รับการตรวจนิเทศงาน จาก นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง
โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก "ท้องถิ่นอาสา เฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัว
โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือดออก
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
รู้ทันป้องกันฝุ่น PM2.5
( 13 กันยายน 2021 เวลา 13:20:38)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำสปอร์ดโฆษณา เรื่อง รู้ทันป้องกันฝุ่น PM2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 15 อัตรา
( 25 สิงหาคม 2021 เวลา 11:30:14)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
( 09 สิงหาคม 2021 เวลา 09:18)
การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
( 03 สิงหาคม 2021 เวลา 14:25:28)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน 15 วัน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 23 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
 
เรียกประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
( 27 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:23)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม พ.ศ.2564
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกวดราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.22 บ้านแสนใจพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2021 เวลา 10:56:02)
 

ประกวดราคา โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คสล.ชั้นเดียว ม.26 บ้านห้วยกระ
( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2021 เวลา 10:51:55)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2021 เวลา 13:27:15)
 

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคาร คสล.2ชั้น หมู่ 21 บ้านโป่งไฮ
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2021 เวลา 10:47:17)
 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2021 เวลา 09:48)
 

เรื่อง การขอสละสิทธิ์ในการรับงานปรับปรุงต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ คสล. หมู่ 23
( ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2021 เวลา 14:43:45)
 

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. จำนวน 3 จุด บ้านแสนใจ หมุ่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2021 เวลา 15:56:15)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2021 เวลา 09:41:57)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (งบ 64)
( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:52:39)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล ชั้นเดียว หมู่ 8
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2021 เวลา 10:52:46)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1413560 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft