ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 313 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 8 หน้า

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) เพียงสแกน QR Code เพื่อประเมิน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ ita.nacc.go.th ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง ( 02 มีนาคม 2021 เวลา 13:59:54)
 
แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1)
แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 - 2566 ( 02 มีนาคม 2021 เวลา 09:56)
 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 อัตรา
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 23 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:16:50)
 
ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษี ออกไปอีก 2 เดือน (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 04 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:23:30)
 
กำหนดสมัยประชุม 2564
( 15 มกราคม 2021 เวลา 11:28)
 
นัดประชุมสภาอบต.แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
( 08 มกราคม 2021 เวลา 11:13)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
( 08 มกราคม 2021 เวลา 09:29)
 
เรียกประชุมสมาชิกสภาอบต.แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564
( 30 ธันวาคม 2020 เวลา 11:30)
 
การนัดประชุมสภาอบต.แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ( 04 ธันวาคม 2020 เวลา 11:09)
 
เรียกประชุมสมาชิกสภาอบต.แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2563
เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2563 ( 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:08)
 
ประกาศอนุกรรมการประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559 - 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ( 27 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:23)
 
นัดประชุมสภาอบต.แม่สลองใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ( 05 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:07)
 
ดอกบัวตอง บานแล้ว
ดอกบัวตอง ที่ บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน บานแล้วจร้า ขอเชิญนักท่องเที่ยว ที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มาสัมผัสบรรยากาศสวยๆๆ ที่ลานดอกบัวตองบาน บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ( 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 09:10:54)
 
ประกาศการยื่นเสียภาษีป้าย และแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 03 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:13:35)
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลในการเตรียมทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 03 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:11:39)
 
แต่งตั้งผู้ดูแลและรักษารถองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ปี 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 12 ตุลาคม 2020 เวลา 10:53:27)
 
แต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบ 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 12 ตุลาคม 2020 เวลา 10:51:16)
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเชียงราย ( 08 ตุลาคม 2020 เวลา 15:14:55)
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดเชียงราย ( 08 ตุลาคม 2020 เวลา 15:12:47)
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ( 08 ตุลาคม 2020 เวลา 15:07:05)
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ( 08 ตุลาคม 2020 เวลา 14:54:31)
 
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 ตุลาคม 2020 เวลา 14:50:35)
 
พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
( 28 กันยายน 2020 เวลา 15:58:41)
 
ประชาสัมพันธ์ พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
( 28 กันยายน 2020 เวลา 15:50:04)
 
ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ขอเชิญชวน ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า ( 23 กันยายน 2020 เวลา 11:24)
 
เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่
วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ลานพระสยามเทวธิราช (บ้านสามแยกอ่าข่า) ( 03 กันยายน 2020 เวลา 10:13:25)
 
ประกาศ ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 02 กันยายน 2020 เวลา 11:42:29)
 
การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 สิงหาคม 2020 เวลา 12:06:23)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 สิงหาคม 2020 เวลา 23:39:45)
 
นัดประชุมสภาอบต.แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ( 05 สิงหาคม 2020 เวลา 11:06)
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 สิงหาคม 2020 เวลา 09:00:31)
 
ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 สิงหาคม 2020 เวลา 08:59:10)
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่ง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 05 สิงหาคม 2020 เวลา 08:56:57)
 
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ( 03 สิงหาคม 2020 เวลา 14:22)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 25 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:35:36)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ( 22 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:05)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563 ( 21 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:02)
 
สรุปข้อร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 15 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:17:01)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 18:19:29)
 
ขอเชิญชวนทำการประเมิน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
( 30 มิถุนายน 2020 เวลา 13:32:53)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1878218 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft